กิจกรรมที่ผ่านมา

   

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารงานพัสดุภาครัฐ

การเสวนา เรื่อง
ทิศทางประเทศไทยกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสธน.ทหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ๕๙

กิจกรรมพัฒนาวัด
สธน.ทหาร

คล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพฯ


พิธีเกษียณอายุ
ข้าราชการ สธน.ทหารการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารสัญญาและการปฏิบัติราชการ ทางปกครอง ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง
๒๘-๒๙ ก.ค.๕๔ ณ รร.การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา