พิธีการมอบทุนการศึกษา
บุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สธน.ทหาร