การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ๕๙ .