กองคด    มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญา  วินัย  คดีปกครอง  คดีแพ่งและคดีต่าง ๆ  แล้ว แต่กรณี  ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีอาญาและวินัย คดีความรับผิดทางละเมิด และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับ คดีปกครอง   คดีแพ่ง  และคดีต่าง ๆ  การสงเคราะห์ทางกฎหมาย  การคุ้มครองพยาน ในคดีอาญา  รวมทั้งจัด นายทหารพระธรรมนูญ ร่วมฟัง การสอบสวนตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 

กองนิติธรรม   มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจร่างสัญญา 

กองกฤษฎีกา มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและความตกลงทั้งภายในและระหว่างประเทศ กฎการใช้กำลังและการขัดกันด้วย อาวุธ รวมทั้งประสานองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศดำเนินการเกี่ยวกับงาน ตรวจ ร่างกฎหมาย  กฎ   ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคำสั่ง  ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ