2พระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๔
2การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งออกตามความในพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

2การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย
2หนังสือคู่มือกฏหมาย โดยกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม

2พระราชกฤษฏีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๔