แนวทางการแก้ไขสัญญา 2559

คู่มือการปฏิบัติงาน (WORK MANUAL) แนวทางการบริหารสัญญา (Contract  management) ของ บก.ทท.

คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ( KM ) ปี 57

คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

การตรวจร่างสัญญา ( KM ) ปี 56

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการในการตรวจร่างสัญญา

( KM )

คู่มือการดำเนินการตามกฎหมายกรณีปลดและถอดยศเมื่อทหารขาดหนีราชการ

การตรวจร่างกฎหมาย ( KM )

คู่มือการปฏิบัติงาน ในการตรวจร่างกฎหมาย
GuRu

แบบสอบถาม

การตรวจร่างสัญญา ( KM )

คู่มือการปฏิบัติงาน ในการตรวจร่างสัญญา
คำแนะนำและข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจร่างสัญญาหรือข้อตกลงในการทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับการพัสดุของส่วนราชการใน บก.ทท.
GuRu
แบบสอบถาม