Placeholder image

 OIT สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 แผนดำเนินงาน

   - แผนดำเนินงานประจำปี

   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 การปฏิบัติงาน

   - คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทหารขาดหนีราชการ

   - คู่มือปฏิบัติงานตรวจร่างข้อตกลง

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   - รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี

   - รอบ ๖ เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   - แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

    - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ที่ผ่านมา)

 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

   - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

   - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

   - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

   - มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต

   - มาตรการป้องกันการรับสินบน

   - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

   - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ