ราคาน้ำมันวันนี้
สภาพอากาศวันนี้
2ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ
2ลักษณะงานด้านกฎหมายตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากร
ทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๗

2ระเบียบ กห. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๗
2คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔
2คู่มือการปฏิบัติตามระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่ง พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการ
2
แผนบริหารความเสี่ยง สธน.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
2ตารางแผนบริหารความเสี่ยง สธน.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
2
พระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๔
2การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งออกตามความในพระราชกำหนด
___การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
2การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย
2หนังสือคู่มือกฏหมาย โดยกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม
กลุ่มข้าราชการทหารและประชาชน

2การห้ามข้าราชการทหารเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่อื่นในบริษัทห้างร้านของเอกชน
2ตาราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
2
บทความผู้บังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน, กฎอัยการศึก
2ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
2บทความการยกเลิกประกวดราคา
2บทความวิชาการ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ฉบับที่ ๒/๒๕๕๒ หลักความเสมอภาคกับการกำหนดรายละเอียด
หรือคุณสมบัติของผู้ผลิตหรือผู้ขาย


กลุ่มข้าราชการทหาร

2ข้อกฎหมายเผยแพร่ความรู้
2การตอบข้อหารือและการให้คำปรึกษาแก้ส่วนราชการใน บก.ทท
2
คู่มือการดำเนินการตามกฎหมาย กรณี ปลดและถอดยศเมื่อทหารขาดหนีราชการ
2ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับกห. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ
2ทหารกับการเป็น “ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
2ทหารกับการเป็นเจ้าพนักงาน ตามหลักนิติธรรมและนิติรัฐ
2ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
2บทความการดำเนินคดีหนีราชการทหาร


 
 


การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคคลากร
เรื่อง กฎหมายในสถานการณ์ปัจจุบัน
ณ โรงแรม ซิติน การ์เด้น รีสอร์ท จว.ชลบุรี


การเสวนาเรื่อง
"ทิศทางประเทศไทยกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ"
ณ ศูนย์สันติภาพ


กิจกรรมพัฒนา
ณ วัดเวชมงคล จว.นนทบุรี

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
OFFICE OF THE JUDGE ADVOCATE ROYAL THAI ARMED FORCES HEADQUATERS
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 02 575 6327