... วิสัยทัศน์ ...
"สำนักงานพระธรรมนูญทหาร
เป็นองค์กรหลัก และเป็นเลิศด้านกฎหมายที่บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม
รวมทั้งเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยทุกระดับ"

 
 


ราคาน้ำมันวันนี้
สภาพอากาศวันนี้
22ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ hot
22ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
22ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาควิชาการ กำหนด วัน เวลาและ สถานที่ ในการสอบภาควิชาการ

2 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
2แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สธน.ทหาร
22แผนที่ยุทธศาสตร์ สธน.ทหาร ประจำปี 2562
2
2แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
22แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สธน.ทหาร ประจำปี 2561
22แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต บก.ทท. ประจำปี 2561
2
2Roadmap พ.ศ.2559-2562

22รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560
22การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
22แผนการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำปี 2561
2สธน.ทหาร กำหนดจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฏหมายดิจิทัลและกฏหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการมทางไซเบอร์" วันอังคารที่ ๖ ธ.ค.๕๙
เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องสันติธำรง ชั้น ๒ อาคาร ศูนย์สันติภาพ
2แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของบุคลากรทางกฎหมายในสังกัด กห. (แบบ พ.ท.ก. 1-1) DOWNLOAD !!!
2
แบบการพิจารณาคัดเลือกสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ท.ก (แบบ พ.ท.ก. 1-2)
(ตรวจสอบคุณสมบัติ ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคลากรทางกฎหมาย) DOWNLOAD !!!

2แบบผลการพิจารณาคัดเลือกสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ท.ก.
(สำหรับคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ) (แบบ พ.ท.ก. 1-3) DOWNLOAD !!!
2ลักษณะงานด้านกฎหมายตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากร
ทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2557

2ระเบียบ กห. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2557
2คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
2คู่มือการปฏิบัติตามระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา 57 แห่ง พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการ
2
แผนบริหารความเสี่ยง สธน.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2555
2ตารางแผนบริหารความเสี่ยง สธน.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2555
2
พระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554
2การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งออกตามความในพระราชกำหนด
___การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558
2การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย
กลุ่มข้าราชการทหารและประชาชน


2ตอบปัญหาประเด็นที่มีผู้วิจารณ์ในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2559 New !
2
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558
2สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558
2พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
2
สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
2
พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
2สรุปสาระสำคัญของการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
2การห้ามข้าราชการทหารเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่อื่นในบริษัทห้างร้านของเอกชน
2ตาราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
2
บทความผู้บังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน, กฎอัยการศึก
2บทความการยกเลิกประกวดราคา
2บทความวิชาการ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ฉบับที่ 2/2552 หลักความเสมอภาคกับการกำหนดรายละเอียด
หรือคุณสมบัติของผู้ผลิตหรือผู้ขาย


กลุ่มข้าราชการทหาร

2ข้อกฎหมายเผยแพร่ความรู้
2การตอบข้อหารือและการให้คำปรึกษาแก้ส่วนราชการใน บก.ทท
2
คู่มือการดำเนินการตามกฎหมาย กรณี ปลดและถอดยศเมื่อทหารขาดหนีราชการ
2ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับกห. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ
2ทหารกับการเป็น “ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
2ทหารกับการเป็นเจ้าพนักงาน ตามหลักนิติธรรมและนิติรัฐ
2ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
2บทความการดำเนินคดีหนีราชการทหาร


พิธีการมอบทุนการศึกษา
บุตรข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
สธน.ทหารประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารงานพัสดุภาครัฐ

บรรยาย "สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
15 ก.พ.59"

การเสวนา เรื่อง
ทิศทางประเทศไทยกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ

กิจกรรมรดน้ำดำหัวข้าราชการ สธน.ทหาร
เนื่องในวันสงกรานต์

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 575 6327 โทรทหาร 5713701