... วิสัยทัศน์ ...
"สำนักงานพระธรรมนูญทหาร
เป็นองค์กรหลัก และเป็นเลิศด้านกฎหมายที่บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม
รวมทั้งเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยทุกระดับ"|
 ราคาน้ำมันวันนี้
สภาพอากาศวันนี้
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร DOWNLOAD !!!
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ DOWNLOAD !!!
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาควิชาการเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ
DOWNLOAD !!!
2ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ DOWNLOAD !!!
2แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของบุคลากรทางกฎหมายในสังกัด กห. (แบบ พ.ท.ก. 1-1) DOWNLOAD !!!
2
แบบการพิจารณาคัดเลือกสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ท.ก (แบบ พ.ท.ก. 1-2)
(ตรวจสอบคุณสมบัติ ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคลากรทางกฎหมาย) DOWNLOAD !!!

2แบบผลการพิจารณาคัดเลือกสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ท.ก.
(สำหรับคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ) (แบบ พ.ท.ก. 1-3) DOWNLOAD !!!
2ลักษณะงานด้านกฎหมายตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากร
ทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2557

2ระเบียบ กห. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2557
2คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
2คู่มือการปฏิบัติตามระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา 57 แห่ง พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการ
2
แผนบริหารความเสี่ยง สธน.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2555
2ตารางแผนบริหารความเสี่ยง สธน.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2555
2
พระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554
2การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งออกตามความในพระราชกำหนด
___การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558
2การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย
2หนังสือคู่มือกฏหมาย โดยกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม
กลุ่มข้าราชการทหารและประชาชน

2ตอบปัญหาประเด็นที่มีผู้วิจารณ์ในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2559 New !
2
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558
2สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558
2พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
2
สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
2
พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
2สรุปสาระสำคัญของการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
2การห้ามข้าราชการทหารเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่อื่นในบริษัทห้างร้านของเอกชน
2ตาราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
2
บทความผู้บังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน, กฎอัยการศึก
2บทความการยกเลิกประกวดราคา
2บทความวิชาการ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ฉบับที่ 2/2552 หลักความเสมอภาคกับการกำหนดรายละเอียด
หรือคุณสมบัติของผู้ผลิตหรือผู้ขาย


กลุ่มข้าราชการทหาร

2ข้อกฎหมายเผยแพร่ความรู้
2การตอบข้อหารือและการให้คำปรึกษาแก้ส่วนราชการใน บก.ทท
2
คู่มือการดำเนินการตามกฎหมาย กรณี ปลดและถอดยศเมื่อทหารขาดหนีราชการ
2ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับกห. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ
2ทหารกับการเป็น “ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
2ทหารกับการเป็นเจ้าพนักงาน ตามหลักนิติธรรมและนิติรัฐ
2ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
2บทความการดำเนินคดีหนีราชการทหาร


 
 


ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารงานพัสดุภาครัฐ

คล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพฯ


การเสวนา เรื่อง
ทิศทางประเทศไทยกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ


กิจกรรมพัฒนาวัด
สธน.ทหาร
กิจกรรมรดน้ำดำหัวข้าราชการ สธน.ทหาร
เนื่องในวันสงกรานต์

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 575 6327 โทรทหาร 5713701