กฎหมายน่ารู้ ประจำืเดือน มกราคม 2560

สรุปสาระสำคัญการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗