กฎหมายน่ารู้ ประจำืเดือน กุมภาพันธ์ 2560

สรุปสาระสำคัญคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก