Placeholder image

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551

   พระราชกฤษฎีแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552

   พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476

   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

   พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498

   คู่มือกฎหมายคุ้มครองการปฏิบัติการทางทหาร