:: ราคากลาง ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ
ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ
รายงานเปิดเผยราคากลางและ
การคำนวณราคากลาง
เรื่อง
หมายเหตุ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- ราคากลางงานจ้างปรับปรุงสำนักงานพระธรรมนูญทหาร 27 มิ.ย.59
- ราคากลางงานจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยพร้อมติดตั้ง 11 พ.ย.58