:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ
ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ
รายงานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณ
ราคากลาง
ประจำปีงบประมาณ 2559 ทั้งปี


ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งปี

ประจำปีงบประมาณ 2557 ทั้งปี

ประจำปีงบประมาณ 2556 ทั้งปี

ประจำปีงบประมาณ 2555 ทั้งปี

ประจำปีงบประมาณ 2554 ทั้งปี