:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ
ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ
รายงานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณ
ราคากลาง
ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งปี


ประจำปีงบประมาณ 2559 ทั้งปี


ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งปี


ประจำปีงบประมาณ 2557 ทั้งปี


ประจำปีงบประมาณ 2556 ทั้งปี


ประจำปีงบประมาณ 2555 ทั้งปี


ประจำปีงบประมาณ 2554 ทั้งปี