:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ
ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ
รายงานเปิดเผยราคากลางและ
การคำนวณราคากลาง
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานพระธรรมนูญทหาร
๑๒ ก.ค.๕๙
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สอบราคาจัดจ้างติดตั้งม่านปรับแสง
๓๐ ก.ค.๕๗
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
๑๑ ต.ค.๕๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
สอบราคาจัดจ้างทำตู้เก็บเอกสารของ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร
๑๐ พ.ค.๕๖