:: ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ
ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ
รายงานเปิดเผยราคากลางและ
การคำนวณราคากลาง
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างปรับปรุงสำนักงานพระธรรมนูญทหาร
๑ ส.ค.๕๙
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงสำนักงานพระธรรมนูญทหาร
๑ ส.ค.๕๙
บัญชีรายชื่อผู้รับประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานพระธรรมนูญทหาร
๒๒ ก.ค.๕๙
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานพระธรรมนูญทหาร
๒๒ ก.ค.๕๙
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
๑๔ ส.ค.๕๗
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ
๒๔ ต.ค.๕๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างทำตู้เก็บเอกสารของ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร
๒๗ พ.ค.๕๖
   
   
   

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนบังคับบัญชาสำนักงานพระธรรมนูญทหาร
โทร. 02 575 6327 โทร.ทหาร 571 3701