:: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ::

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ
ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ
รายงานเปิดเผยราคากลางและ
การคำนวณราคากลาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เรื่อง
จำนวนแผ่น
1
8
1
- 4. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- 5. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามจำนวนงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- 6. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามงบประมาณ ตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- 7. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามงบประมาณ ตามจำนวนงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- 8. การปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1
- 9. สรุปผลการดำเนินการขอร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1
- 10. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
6
 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เรื่อง
จำนวนแผ่น
1
7
1
- 4. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- 5. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามจำนวนงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- 6. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามงบประมาณ ตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- 7. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามงบประมาณ ตามจำนวนงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- 8. การปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1
- 9. สรุปผลการดำเนินการขอร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1
- 10. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
6
 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- 1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
5
- 2. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
7
- 3. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามจำนวนงานที่ดำเนินการ
1
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
- 4. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามงบประมาณตามจำนวนงานที่ดำเนินการ
1
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
- 5. รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
1
ประจำปีงบประมาณ 2558
- 6. สรุปผลการดำเนินการขอร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559