สำนักงานพระธรรมนูญทหารกองบัญชาการกองทัพไทย
เลขที่ 127 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0 2575 6327

ส่วนบังคับบัญชาสำนักงานพระธรรมนูญทหาร โทร. 0 2575 6327 โทร.ทหาร 5713701
กองคด โทร. 0 2575 6363 โทร.ทหาร 5713702
กองนิติธรรม โทร. 0 2576439 โทร.ทหาร 5712702
กองกฤษฎีกา โทร. 0 2576439 โทร.ทหาร 5712701