๑. ภารกิจ
 
 
  • มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและดำเนินการ เกี่ยวกับกิจการ
    ด้านกฎหมาย คดีต่างๆ วินัย ตรวจร่างสัญญาสืบสวนสอบสวนคดีการให้คำปรึกษา และสงเคราะห์ทางกฎหมาย การคุ้มครองพยาน
    ในคดีอาญาและการใช้กำลังทางทหารมีผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๒. การแบ่งมอบ
 
 
เป็นหน่วยขึ้นตรงสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย   
 
 
๓. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

๓.๑ พิจารณาเสนอความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาหรือวินัยแล้วแต่กรณีตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 
๓.๒ พิจารณาเสนอความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีต่างๆ ตลอดจนพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดี
๓.๓ พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา และตรวจร่างสัญญาต่างๆ
๓.๔ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการทางกฎหมาย  ทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนการทำความตกลงระหว่างประเทศตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๕  เป็นนายทหารร่วมฟังการสอบสวนในกรณีที่ทหารเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
๓.๖  พิจารณาเสนอความเห็น ตอบข้อหารือ และเป็นที่ปรึกษากฎหมายของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการตรวจและร่างกฎหมาย
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
๓.๗  ให้ความเห็นในสายวิทยาการแก่นายทหารพระธรรมนูญหน่วยรอง
๓.๘  ให้การสงเคราะห์ทางกฎหมายแก่กำลังพล และการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
๓.๙  ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

๔. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ กอง
     ๔.๑ กองคด  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญา วินัย คดีปกครอง คดีแพ่งและคดีต่างๆ แล้วแต่กรณี
ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีอาญาและวินัย คดีความรับผิดทางละเมิด และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง
และคดีต่างๆ การสงเคราะห์ทางกฎหมาย การคุ้มครองพยานในคดีอาญา รวมทั้งจัดนายทหารพระธรรมนูญ ร่วมฟังการสอบสวนตามคำสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา 
     ๔.๒ กองนิติธรรม มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจร่างสัญญา
     ๔.๓ กองกฤษฎีกา มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและความตกลงทั้งภายในและระหว่าง ประเทศกฎการใช้กำลัง
และการขัดกันด้วยอาวุธ รวมทั้งประสานองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศดำเนินการเกี่ยว
กับงานตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ