Main content

Alert message

     มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและดำเนินการ เกี่ยวกับกิจการด้านกฎหมาย คดีต่างๆ วินัย ตรวจร่างสัญญาสืบสวนสอบสวนคดีการให้คำปรึกษา และสงเคราะห์ทางกฎหมาย การคุ้มครองพยานในคดีอาญาและการใช้กำลังทางทหารมีผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ