Main content

Alert message

วิสัยทัศน์ 

        "สำนักงานพระธรรมนูญทหาร เป็นองค์กรหลัก และเป็นเลิศด้านกฎหมายที่บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม รวมทั้งเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยทุกระดับ"