Main content

Alert message

     ๑. พิจารณาเสนอความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาหรือวินัยแล้วแต่กรณีตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

     ๒. พิจารณาเสนอความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีต่างๆ ตลอดจนพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดี

     ๓. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา และตรวจร่างสัญญาต่างๆ

     ๔. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการทางกฎหมาย ทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนการทำความตกลงระหว่างประเทศตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

     ๕. เป็นนายทหารร่วมฟังการสอบสวนในกรณีที่ทหารเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา

     ๖. พิจารณาเสนอความเห็น ตอบข้อหารือ และเป็นที่ปรึกษากฎหมายของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการตรวจและร่างกฎหมายกฎ ข้อบังคับ ระเบียบและ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

     ๗. ให้ความเห็นในสายวิทยาการแก่นายทหารพระธรรมนูญหน่วยรอง

     ๘. ให้การสงเคราะห์ทางกฎหมายแก่กำลังพล และการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

     ๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ