Main content

Alert message

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ กอง

     กองคดี มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญา วินัย คดีปกครอง คดีแพ่งและคดีต่างๆ แล้วแต่กรณี ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีอาญาและวินัย คดีความรับผิดทางละเมิด และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง และคดีต่างๆ การสงเคราะห์ทางกฎหมาย การคุ้มครองพยานในคดีอาญา รวมทั้งจัดนายทหารพระธรรมนูญ ร่วมฟังการสอบสวนตามคำสั่ง ของผู้บังคับบัญชา

     กองนิติธรรม มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจร่างสัญญา

     กองกฤษฎีกา มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและความตกลงทั้งภายในและระหว่าง ประเทศกฎการใช้กำลัง และการขัดกันด้วยอาวุธ รวมทั้งประสานองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศดำเนินการเกี่ยว กับงานตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ