Main content

Alert message

     มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญา วินัย คดีปกครอง คดีแพ่งและคดีต่างๆ แล้วแต่กรณี ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีอาญาและวินัย คดีความรับผิดทางละเมิด และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง และคดีต่างๆ การสงเคราะห์ทางกฎหมาย การคุ้มครองพยานในคดีอาญา รวมทั้งจัดนายทหารพระธรรมนูญ ร่วมฟังการสอบสวนตามคำสั่ง ของผู้บังคับบัญชา