Main content

Alert message

     มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและความตกลงทั้งภายในและระหว่างประเทศ กฎการใช้กำลังและการขัดกันด้วย อาวุธ รวมทั้งประสานองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศดำเนินการเกี่ยวกับงาน ตรวจ ร่างกฎหมาย  กฎ   ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคำสั่ง  ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ