Main content

Alert message

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผอ.สธน.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดห้องออกกำลังกายและเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สธน.ทหาร วัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลในสังกัดได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมและเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด