Main content

Alert message

พล.ต พงศธร อินทรตั้ง ผอ.สธน.ทหาร เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับข้าราชการ สธน.ทหาร ณ ห้องอเนกประสงค์สธน.ทหาร ชั้น ๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔