Main content

Alert message

สรุปสาระสำคัญการวิเคราะห์ในกรณีที่ขอให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือตีความพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
สรุปสาระสำคัญข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๙) และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)
สรุปสาระสำคัญข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่ ๑๑/๒๕๖๔